Sapiens Health มาตรฐานการผลิตระดับโลก

มาตรฐานการผลิตของเรา Sapiens Health เน้นเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ มาตรฐานการผลิตที่เราใช้ในการผลิต กัมมี่เข้มข้น H-KIZ เป็นมาตรฐานระดับโลก เริ่มตั้งแต่สถานที่ กระบวนการผลิต การบรรจุ การบริหารจัดการ คุณภาพการผลิต และความพึงพอใจของลูกค้า อาทิ เช่น

GMP by US NSF

NSF ย่อมาจาก National Science Foundation : NSF คือมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นหน่วยงานอิสระและยังเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรอง ดูแลมาตรฐานอาหาร และอาหารเสริมในอเมริกา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 NSF มีงบประมาณมากถึง 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.9 แสนล้านบาท โดยมีภาระกิจปรับปรุงและป้องกันสุขภาพของคนทั่วโลก ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิจัยและด้านการศึกษา ให้แก่องค์กรหรือสถานศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังให้การทดสอบ การตรวจสอบ ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตต่าง ๆ พร้อมกับยังให้ความรู้และช่วยในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ

สำหรับการให้การรับรอง ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับ อาหารสุขภาพ น้ำดื่ม โดยจะมุ่งเน้นไปที่อาหาร น้ำ ผลิตภัณฑ์อุปโภค สถานที่ผลิตและสิ่งแวดล้อม

NSF คือองค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เพราะมีการดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการแบบไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เหมือนแบรนด์น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” เคย PR ไว้ เพราะมีสุ่ม audit โรงงานและตรวจละเอียด) เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความมั่นใจได้ว่า องค์กร สถาบันหรือบริษัทต่างๆได้นำเอาข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐาน ไปใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง NSF จะเข้าตรวจสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆ ทุกแง่มุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะได้รับใบรับรอง นอกจากนี้เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจว่า มาตรฐาน NSF ยังคงถูกดำเนินมาตรฐานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ทำเพียงแต่ครั้งเดียวจบ แต่จะมีการติดตามตรวจสอบ ทั้งในโรงงานผลิตของสถานประกอบการต่างๆ และมีการดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ซ้ำ เพื่อจะได้แน่ใจถึงมาตรฐานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

BRC Food (BRC Global Standard for Food Safety)

BRCGS เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในยุโรปและอเมริกาเหนือ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ในสหราชอาณาจักร เนื้อหาข้อกำหนดได้มีการรวบรวมมาตรฐานการจัดการอาหารที่มีหลากหลาย มีความชัดเจน ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจอาหารทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ครอบคลุมกิจกรรมพื้นฐานที่องค์กรใดควรมีไว้สำหรับการผลิตอาหารมาตรฐานนี้สร้างขึ้นตามข้อกำหนดสำคัญ 9 ประการ ได้แก่

 • ความมุ่งมั่นผู้บริหารอาวุโส (Senior management commitment)
 • แผนความปลอดภัยในอาหาร – HACCP (The food safety plan – HACCP)
 • ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food safety and quality management system)
 • มาตรฐานโรงงาน (Site standards)
 • การควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product control)
 • การควบคุมกระบวนการ (Process control)
 • พนักงาน (Personnel)
 • ความเสี่ยงของพื้นที่การผลิต High-risk, high-care and ambient high-care (High-risk, high-care and ambient high-care production risk zones)
 • ข้อกาหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ซื้อขาย (Requirements for traded products)

BRCGS มีเกณฑ์ที่ครอบคลุมและอ้างอิงกับความเสี่ยงในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารในปัจจุบันที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก หัวข้อสำคัญ ได้แก่ :

 • วัฒนธรรมด้านคุณภาพและความความปลอดภัยของอาหาร (Food safety culture)
 • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental monitoring)
 • ความปกป้องอาหาร (Food security and defence)
 • การจัดการสารก่อภูมิแพ้ (Allergen management)
 • การควบคุมฉลากและการบรรจุ (Labelling and packing controls)

US FDA Facility Registration

FDA ย่อมาจาก Food and Drung Administration คือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ควบคุมการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถขายใน US ได้ ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากทั่วโลก

องค์การนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

 • ประเมินตรวจสอบอันตรายต่างๆ
 • ระบุคำเตือนบนผลิตภัณฑ์
 • ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • ควบคุมมาตรฐานสถานที่ผลิต

ISO 22000

ISO 22000 คือ มาตรฐานข้อกำหนดของระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่อาหาร โดยเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางที่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ที่มีการบังคับใช้ในทางการค้าสินค้าอาหารอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารมีมาตรฐานเดียวที่สอดคล้องกัน และเป็นมาตรฐานที่ตรวนประเมินได้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Auditable standard) รวมทั้งจะช่วยผลักดันให้องค์กรให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฏหมาย

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO22000

 • ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety management System)
 • ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (Management Responsibility) สนับสนุนด้านความปลอดภัยอาหาร และสอดคล้องกับกฏหมาย
 • การจัดการทรัพยากร (Resource management) องค์กรต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอทั้งวัสดุ สิ่งก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากร
 • การวางแผนและการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย (Planning and realization of safe products)
 • การรับรองผลการทวนสอบและการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาหาร (Validation Verification and Improvement of FSMS) วิธีการเฝ้าระวัง การตรวจวัด และอุปกรณ์ มีความเหมาะสมที่สามารถให้ผลการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ

HALAL

อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

มาตรฐานสูงกว่าโรงงานอื่นที่ผลิตในไทย?

 • โรงงานส่วนใหญ่ในไทยจะมีเฉพาะ ISO, HALAL, GMP(by SGS)
 • GMP-SGS เทียบ GMP-NSF : ในภาพรวมเป็น GMP (Good Manufacturing Process) เหมือนกัน ซึ่ง SGS เป็นองค์กรที่รับตรวจเยอะมาก ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรม แต่ NSF เป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารและอาหารเสริมโดยตรง มีมาตรฐานการตรวจเข้ม, Audit จริงจัง ในวงการจะทราบว่าผ่านยากกว่า และจะได้รับความเชื่อถือมากกว่าสำหรับหมวดอาหารเสริม โดยเฉพาะใน US
 • BRC Food : ภาพรวม GMP จะเน้นมาตรฐานทั่วไป แต่ BRC จะกว้างและเจาะจงกว่า เช่น มาตรฐานของอาหารเสริมที่ผลิตออกมา, ความปลอดภัยเรื่องอาหารปลอมที่ไม่ตรงกับที่ระบุ ผลิตภัณฑ์ต้องถูกต้องตามกฎหมาย EU เป็นต้น
 • US FDA Facility approved : มาตรฐานที่ US FDA ใช้ในการตรวจสถานที่การผลิตจะเข้มข้นกว่า GMP เช่น การตรวจขั้นตอนการผลิต, ควบคุมคุณภาพ, สภาพเครื่องจักรผลิต, ความรู้ของพนักงาน เป็นต้น
 • ISO, HALAL เป็นมาตรฐานขัพื้นฐานที่มีเหมือนกันทุกโรงงาน

ไม่มีมาตรฐานเสี่ยงหรือไม่?

เสี่ยงแน่นอน..!!

การมีมาตรฐานมากขึ้น ก็เหมือนกับมีคนช่วยตรวจสอบ QC ในแง่มุมต่างๆมากขึ้น ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้หากโรงงานขาดมาตรฐานการควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอ

Sapiens Health มีโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก มีการดูแลการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจว่า กัมมี่เข้มข้น H-KIZ ทุกเม็ดปลอดภัย และมีคุณค่าสูงสุดต่อลูกน้อย

กินแล้วจะแพ้มั้ย?

กัมมี่เข้มข้น H-KIZ เป็นสูตรสำหรับเด็กเล็ก ปราศจากสารที่มักจะทำให้แพ้ 12 ชนิด ได้แก่ กลูเต็น (Gluten), อาหารทะเลเปลือกแข็ง (Crustacean) เช่น กุ้ง ปู, ไข่, ปลา, ถั่ว, ถั่วเหลือง, ผลิตภัณฑ์จากนมวัว (Dairy), ขึ้นฉ่ายฝรั่งเซเลอรี่ (Celery), มัสตาร์ด, ผลิตภัณฑ์จากงา, ถั่วลูปิน (Lupin), สัตว์ที่มีตัวอ่อนนุ่ม (molluscas) เช่น หอย

“Sapiens Health ยังมีใบรับรองมาตรฐานอื่นๆ อีกมากมาย เราตั้งใจผลิตสินค้าที่จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เราจึงได้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *